แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดการฝึก เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล การเมืองนำการทหารตาม เพิ่มศักยภาพการทำงาน ด้วยการลงมือทำ คือ คำตอบ

845

        วันนี้ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ที่ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี ค่ายมหาจักรีสิรินธร ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย  พลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เดินทางเป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกเพิ่มประสิทธิภาพงานการเมือง ระดับผู้บังคับกองร้อยทหารพราน (รุ่นที่ 1) ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อเสริมสร้างการทำงาน เพิ่มศักยภาพให้หน่วยทหารพรานในการปฏิบัติด้านการเมือง นำไปสู่การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

        พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เน้นย้ำ การปฏิบัติงานของผู้บังคับกองร้อยที่เข้ารับการอบรมว่า ต้องสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และประเมินข่าวสารที่ได้รับอย่างถี่ถ้วน ทั้งข่าวสารจากสื่อโซเชียล และข่าวสารด้านอื่นๆ การปฏิบัติงานใดๆ ทุกภารกิจต้องอยู่ภายใต้หลักของกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ผู้บังคับกองร้อยต้องมีภาวะการเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถเป็นได้ ทั้ง พ่อ เพื่อน และญาติ  เป็นครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ ต้องสามารถประสานการทำงานได้กับทุกภาคส่วน นำสภาสันติสุขตำบลเป็นพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานต่อพี่น้องประชาชน  เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด หรือสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งการที่จะอยู่ในใจประชาชนได้นั่น “ต้องอย่ารักในสิ่งที่เขาเกลียด และอย่าเกลียดในสิ่งที่เขารัก”

        ด้านพลตรี ธิรา แดหวา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า “การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านยุทธวิธี และด้านเทคนิคต่างๆ ต้องมีความรอบรู้  และสามารถประเมินงานได้อย่างรอบคอบ ซึ่งการทำงานจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยการทำงานจากทุกภาคส่วน สร้างมวลชน สร้างจิตสำนึกในการทำงาน และสู้ด้วยความจริง สันติสุขเกิดขึ้นได้ด้วยมันสมองและสองมือ ลงมือทำคือคำตอบ โดยไม่ต้องรอคำขอบคุณ”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า​