ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงปฏิบัติการภาคพื้นของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๑ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๑๓๑,๖๘๗.๐๐ บาท

398
640519-010

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.