ร่วมด้วยช่วยกันซ่อมแซมที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้

33

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ประชาชน ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนไทยพุทธให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มแรงจูงใจไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในชุมชนไทยพุทธ บ้านบือแนลาแล (หมู่บ้านสันติสุข) หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

        โดยกิจกรรมครั้งนี้ต้องการที่จะฟื้นฟู และซ่อมแซมบ้านที่มีความทรุดโทรมให้มีสภาพที่มั่นคงและความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชนที่มีความเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือเป็นของขวัญแก่ประชาชนได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อย่างปกติสุข

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการซ่อมแซมบ้านพักของชาวไทยพุทธเปราะบางให้มีความมั่นคง แข็งแรง เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจที่จะไม่อพยพย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทหารไม่ทอดทิ้งประชาชน

ทหารพร้อมเคียงข้างประชาชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า