กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประกาศ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในช่วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่ 12 เมษายน 2564 – 28 พฤษภาคม 2564

2256

    โดยห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิง ประทัดและสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดัง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดเดือนรอมฎอน เว้นการประกอบศาสนกิจของประชาชน เชื้อสายจีน  ณ  สถานที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในจังหวัดฯ กำหนด เช่น ศาลเจ้า สมาคม ฯลฯ

    สำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิง ประทัดและสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดัง หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของดังกล่าว ผ่านพื้นที่ จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ขออนุญาต ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาคในภาค 4 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้

    ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า