ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการจักรยานยนต์ งบซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ (รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย) จำนวน ๖๐ คัน (P๖๔๐๓๐๐๓๐๗๕๒)

70

640402-005
640402-005-1

ฉก.อโณทัย