ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 คนใหม่ ย้ำพร้อมพัฒนา นำพาหน่วยสู่ความเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชน 

4607

    วันนี้ (2 เมษายน 2564 ) เวลา 09.40 น.  ที่ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ 41 ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่ง มอบหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41  ระหว่าง พลตรี ธิรา แดหวา (ท่านเก่า ) กับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์  (ท่านใหม่) โดยมีกำลังพลหน่วยมณฑลทหารบกที่ 41ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

    พลตรี ธิรา แดหวา กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตนได้รับราชการ ในมณฑลทหารบกที่ 41  มีความประทับใจในความร่วมมือ ร่วมใจของกำลังพลทุกคน ที่มีความรักสามัคคี รักหมู่คณะ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ทั้งทุ่มเท กำลังกาย และกำลังใจ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทำให้มณฑลทหารบกที่ 41 ได้พัฒนาอยู่ในระดับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน

    สำหรับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ท่านใหม่ เป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการมาเป็นเวลานาน  จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนาให้มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไป เพื่อสนองตอบต่อภารกิจของกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 4 ต่อไป

    ด้านพลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 (ท่านใหม่) ได้กล่าวว่า ตนขอน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบ เป็นอย่างยิ่ง และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อพัฒนา มณฑลทหารบกที่ 41 ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพเป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่นของทุกคน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า