สืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3” เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

1180

    วันนี้ ( 25 มีนาคม 2564) เวลา 08.30 น.  ณ  ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3” เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้ร่วมกันฟื้นฟูนาข้าวที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาทำนาข้าวอีกครั้ง สร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมี  นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยพลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ส่วนราชการ  ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

    พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” เป็นหนึ่งนโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างแท้จริง  ทั้งยังแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยเมื่อ 3 เดือนก่อน ได้มาร่วมปักดำนาร้างกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่นี่  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวไทยพุทธและมุสลิม โดยไม่มีการแบ่งแยกกัน กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความช่วยเหลือ ความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งความร่วมมือที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพร้อมกัน ขณะนี้ภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นมาก จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพี่น้องประชาชนปฏิเสธความรุนแรง และจับมือเดินหน้าร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

    ด้านนางบุศรา สุวรรณ์จันทร์ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า วันนี้รู้สึกประทับใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวร่วมกัน  ซึ่งเมื่อช่วงปลายปีเป็นการดำนาตนเองก็ได้มีโอกาสมาร่วมดำนากับชาวบ้านในพื้นที่ วันนี้ดีใจที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมดี ๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่

    สำหรับ โครงการ “พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ” ริเริ่มขึ้นโดยพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำนา การสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความสำคัญของข้าวพื้นเมืองซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงได้ริเริ่มโครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ โดยการนำพี่น้องประชาชนทั้งชาวพุทธ และชาวไทยมุสลิม ร่วมกันปลูกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน รุ่นหลังได้มีความรู้ ความเข้าใจ และหันมาทำนาควบคู่กับอาชีพอื่น สำหรับในฤดูกาลทำนาปีนี้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดำนา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ข้าวที่ได้ร่วมกันดำนาถึงเวลาเก็บเกี่ยว จึงได้จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม”พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3″ ขึ้น โดยภายในงาน จัดให้มี กิจกรรมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีพหุวัฒนธรรม, การจัดนิทรรศการเกี่ยวข้าว นิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านต่าง ๆ และการแสดงความสามารถจากเยาวชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า