มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.

962

        ณ ศาลาแดง ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมมอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พันเอก กฤศณัฏฐ์  จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นประธานและร่วมในการจัดกิจกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 ครอบครัว

        สำหรับกิจกรรมมอบวัสดุซ่อมแซมหลังคาบ้านในครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งเห็นสมควรได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชน ทำให้รู้สึกว่าภาครัฐยังคงติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐในการพร้อมต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค และอยู่เคียงข้างประชาชน รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า