โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ ในโรงเรียน  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

73

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพูดคุยกับบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและอุปกรณ์การเกษตร พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงภายในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ รวมทั้งแนะนำหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยได้สาธิตทำเกษตรพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในแปลงเกษตรสาธิตของโรงเรียน เพื่อนำไปต่อยอด ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่อไป

โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย

   โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

   โรงเรียนบ้านเจาะตาแม หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

   โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

        สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ต้องการให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าไปดำเนินการในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้อง ๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยทหารต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า