เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (P๖๔๐๓๐๐๐๑๕๒๒)

81

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.