ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๗๑ (โรงนอนทหาร) ชั้นบนด้านซ้าย และห้องสุขา กกส.ศสว.(P๖๓๐๗๐๐๑๘๘๙๕)

297

630721-007