ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อดำเนินกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบสารสนเทศ ของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. โดยวิธีคัดเลือก

595