กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนบูรณะองค์พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

1423

     วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. ที่ สถานที่ปฏิบัติธรรมเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะองค์พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าและซ่อมแซม สถานที่ปฏิบัติธรรมเขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ที่มีความชำรุด ทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยมี พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลาประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภา, คณะผู้บังคับบัญชา, คณะแม่บ้านกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 4, ส่วนราชการ, กำลังพลและครอบครัวค่ายสิรินธร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัย เพื่อเป็นพุทธบูชาในการบูรณะองค์พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,418,732.59 บาท

     ทั้งนี้ เขาพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม ถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เป็นที่ประดิษฐานของ “พระศรีศากยมุนีพุทธโคดม” พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรดิ ประทับบัลลังก์ องค์มุจลินทร์นาคราชเจ็ดเศียร ที่จัดสร้างด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในปีพุทธชยันตี ครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า