“ตาดีการักษ์สถาบัน” เผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือ การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

753

     ณ  ตาดีกาบ้านบาโลย หมู่ที่ 3 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับกลุ่มมวลชนจิตอาสา เข้าดำเนินกิจกรรมตามโครงการตาดีการักษ์สถาบัน ณ ตาดีกาบ้านบาโลย หมู่ 3 ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที กิจกรรมนันทนาการ การบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ ให้นักเรียนตาดีกาได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจ  ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

     หลังจากการจัดกิจกรรมในตาดีกา หน่วยได้นำนักเรียนและคณะครูผู้สอน เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  และ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าตาเขียว ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

     ผลจากการดำเนินการโครงการตาดีการักษ์สถาบัน ทำให้นักเรียน และคณะครูเกิดความรัก มีความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ  ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

#ตาดีการักษ์สถาบัน

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า