ผบ.ฉก.ยะลา พบปะเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

1175

        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 14.20 น. พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมที่ปรึกษาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 พบปะเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง พร้อมมอบแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าว และเฝ้าระวัง ตลอดจนการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยะลา มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือประสานงานอย่างใกล้ชิด แจ้งข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งเหตุ รวมถึงการเฝ้าระวัง และบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส และได้มอบวิทยุเครื่องแดงให้กับสมาชิก จำนวน 20 เครื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า