ทหารพราน “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา

892

          พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตันหยง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะการพูด การอ่าน การเขียน และกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถนำภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ วมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยมี นายพิชัย  คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยง และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

             กิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้จัดโครงการฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเข้าสู่ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตามความมุ่งหมายของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ด้วยการประสานความร่วมมือกับคณะครู ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว

            จากการทำกิจกรรมดังกล่าว ทั้งคณะครูและนักเรียนต่างมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งหวังให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกบ่อย ๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้สึกน่าสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ต่อไป

SATUPADU เราคือพี่น้องกัน  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า