“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาสเพื่ออนาคต” ให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่ จชต.

682

    ณ  โรงเรียนบ้านนิบง หมู่ที่ 2 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทย ให้แก่นักเรียน ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตลอดจนกล้าแสดงออก และสามารถนำภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ยังได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม การสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถป้องกันตนเองได้ในเบื้องต้น

#SATUPADU เราคือพี่น้องกัน

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า