ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา “โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

321

        เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วย พันโท เอกนฤน  ปานบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12, กำนันตำบลท่าสาป, ผู้นำหมู่บ้าน และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 5 ครัวเรือน ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย นางเจ๊ะบูงอ  สาและ อายุ 90 ปี ซึ่งมีอาการป่วย โรคชราภาพ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 38, นางตีเม๊าะ  สตาร์ อายุ 100 ปี ซึ่งมีอาการป่วยโรคชราภาพ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 48, นางเจ๊ะเยาะ  กูโน อายุ 85 ปี ซึ่งมีอาการป่วยโรคชราภาพ อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 34, นายฮัลมี  มูซอ อายุ 48 ปี ซึ่งมีอาการป่วย เป็นโรคไต อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 59/2 และนางมีเดาะ  ราแดง อายุ 81 ปี ซึ่งมีอาการป่วยโรคชราภาพ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่  59/8 ซึ่งประชาชนทั้ง 5 รายได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็น ประกอบกับสถานะทางครอบครัวมีความยากจน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการดูแลเข้าถึงการรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือที่เหมาะสม

        ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมุ่งเน้นสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในการสำรวจ และการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้ครบทุกคนและครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดยะลา

เมื่อผู้รับมีความสุขเราผู้ให้ก็มีความสุขไปด้วย

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส  หน่วยเฉพาะกิจยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า