รอง.ผอ.รมน.ภาค 4 สน. นำพุทธศาสนิกชนชาว อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564

108

     เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา, หน่วยงานในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

     พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า  วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายดี ที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมขอพรจากพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอตากใบ อีกทั้งยังได้ร่วมพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณวัดชลธาราสิงเหจึงได้ทราบว่าพี่น้องประชาชนต่างมีความเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และพร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไป สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างมีความตระหนักรู้ในการรับมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการเฝ้าระวังผู้ที่อาจหลบหนีเข้าเมืองทางด่านธรรมชาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม ต้อนรับปีใหม่ 2564 อย่างมีความสุข

     สำหรับ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง ถือเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งโดยพระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) เมื่อปี พ.ศ. 2416 หรือในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ที่รัฐบาลไทยได้หยิบยกเป็นเหตุผลอ้างอิง ในการแบ่งปันเขตแดนในปี พ.ศ. 2441 ที่มีผลให้ดินแดนส่วนนี้ไม่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับประเทศมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยไม่สูญเสียเอกราชไปเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จึงได้สมญานามว่า “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย” สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในวัดชลธาราสิงเห เงียบสงบ สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเป็นพุทธ มุสลิม และจีน ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติที่สอดแทรกภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้น จึงถือเป็นวัดที่มีความสำคัญอันทรงคุณค่า และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

     จากนั้นเวลา 10.30 น. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ เดินทางต่อไปยังวัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เข้านมัสการ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส พร้อมถวายสิ่งของและปัจจัยแก่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ก่อนจะรับพรจากพระเทพศีลวิสุทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในปีพุทธศักราชใหม่ 2564 ทั้งนี้ พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ถือเป็นพระนักปฏิบัติที่มีจริยวัตรที่ดีงาม ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า