เติมรัก เติมใจ เติมความห่วงใย เติมยาใส่ตู้  (ตู้ยาเพื่อน้อง จชต.)

837

 

              

     หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ดำเนินการมอบยาและเวชภัณฑ์ เพิ่มเติมยา ใส่ตู้ยา ในโครงการ ตู้ยาเพื่อน้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านพงกูแว  หมูที่ 5  ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และได้มอบหนังสือคู่มือตู้ยาโรงเรียน ให้นายอัมพร เพชรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ในการดูแลความเจ็บป่วยเบื้องต้นแก่นักเรียนและคณะครู รวมทั้งประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

     สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.) และ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข คาดหวังว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนในด้านสุขภาพอนามัย ส่งผลให้เด็กๆ เหล่านี้เป็นอนาคตของชาติได้เป็นอย่างดี