แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ในการตรวจเยี่ยมมอบขวัญ ให้กำลังใจ กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันชายแดน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

1189

     วันนี้ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลเจ้าหน้าที่ พร้อมกับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง ต่อไป โดยได้เดินทางไปยัง ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของหมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 กองกำลังเทพสตรี ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทหารมาเลเซียที่ปฏิบัติการร่วมยังหลักเขตแดนที่ 54 ด้วย ต่อจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางต่อไปยัง กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะกำลังพลเจ้าหน้าที่ มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ 2564 ด้วยเช่นกัน

     โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “วันนี้ได้นำความห่วงใย กำลังใจจากผู้บัญชาการทหารบก มามอบให้กับเจ้าหน้าที่กำลังพลทุกนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด และเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะมาถึงนี้ เดิมทีนั้นผู้บัญชาการทหารบกมีกำหนดเดินทางมาตรวจเยี่ยม มอบขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันชายแดน ในวันที่ 24 ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากติดภารกิจ และคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นสำคัญ จึงได้มอบหมายการทำหน้าที่นี้ในการตรวจเยี่ยมมอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2564 มาให้ถึงมือกำลังพลเจ้าหน้าที่ทุกนาย เพื่อขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน แม้จะเป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง แต่กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เคยหยุดพักที่จะทำหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน  กำลังใจจากผู้บังคับบัญชาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานต่อไป”

     จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 ได้อ่านสาส์นอวยพรปีใหม่ 2564​ ของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยมายังเพื่อนทหาร กำลังพลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งครอบครัว  ด้วยความรักยิ่ง ดังนี้

     “ในรอบปีที่ผ่านมาการดำเนินภารกิจของกองทัพบกมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมหลากหลายด้าน อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ  การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน  ตลอดจนเป็นกลไกหลักที่สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือดูแลประชาชน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพื่อนทหารทุกท่านต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่ทุ่มเท เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ  และมีเอกภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ส่วนรวม และประชาชน เป็นเป้าหมาย ทำให้ภารกิจทุกด้าน  บรรลุผลตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรากฐานให้กองทัพบกก้าวไปสู่อนาคตที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงยืนหยัดอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ดังเช่นวีรชนทหารกล้าได้สร้างไว้ในอดีต ผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

     สำหรับในปี​  2564 กองทัพบกจำเป็นต้องปฏิรูปและปรับบทบาทอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  ด้านความมั่นคง โดยมีเพื่อนทหารทุกท่านเป็นกำลังหลักที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการทุกมิติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบด้วยจิตวิญญาณของความเป็นทหาร ที่มีความเสียสละ กล้าหาญมีความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานโดยการยึดมั่นในแนวความคิด  “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน”  เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้มีความมั่นคงปลอดภัย  และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ในขณะเดียวกัน ขอให้บูรณาการการทำงานอย่างประสานสอดคล้อง สร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ มีการพัฒนางานริเริ่มใหม่ให้หน่วยมีศักยภาพ ความทันสมัย พร้อมก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติอย่างรู้เท่าทัน สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยใช้หลักธรรมและความยุติธรรม ในการปกครองบังคับบัญชา ปลูกฝังให้กำลังพลเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และเป็นทหารอาชีพที่พร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยแท้จริง”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า