แม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรง ส่งท้ายปี เน้นย้ำดูแลพื้นที่ช่วงปีใหม่ ควบคู่สกัดแนวชายแดนป้องกันโควิด 19 กันแรงงานต่างชาติลักลอบข้ามแดน 

766

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย  ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประชุมหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อร่วมหารือชี้แจงผลสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยมี ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,ยะลา,นราธิวาส และสงขลา  ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาย 4 ส่วนหน้า และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

     พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ในช่วงนี้ได้มีการเฝ้าระวังป้องกันเหตุอย่างต่อเนื่อง จากการบูรณาการกองกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ที่ได้ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามจุดสัญจรต่าง ๆ เพื่อสร้างความอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนในการเดินทางสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ที่สำคัญคือทุกฝ่ายต้องไม่ประมาท ทั้งนี้การดูแลพื้นที่ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อเป็นกำลังเสริมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ อาศัยการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนผ่านทางสภาสันติสุขตำบลเพื่อร่วมกันดูแลท้องถิ่นของตนเอง สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางผู้บัญชาการทหารบกได้ส่งกำลังเสริมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย และแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ดูแลการลักลอบข้ามแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเฝ้าระวังการลักลอบข้ามแนวชายแดน ที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ลักลอบข้ามแนวชายแดนได้หลายราย ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการกักตัว (local quarantine) และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ด้านกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน รวมถึงกำลังพลส่วนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ทางกองทัพภาคที่ 4 ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโควิค 19 พร้อมเน้นย้ำให้รักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านนั้น พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือรักษามาตรการการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จึงส่งผลให้สถานการณ์คลี่คลายลงโดยเร็ว จึงเชื่อมั่นได้ว่าหากเรายังคงรักษามาตรการเหมือนช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิค 19 ในระลอกใหม่จะไม่รุนแรงและคลี่คลายลงโดยเร็ว

     สำหรับการประชุมในครั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม “โครงการอุ่นไอรัก”  ในการบำบัดยาเสพติดขั้นต้นโดยวิธีทางธรรมชาติให้แก่ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน รวมถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามแนวด่านชายแดน ที่มุ่งเน้นป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระลอกใหม่

     ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุม พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นตัวแทน พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 แก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และผู้แทนหน่วย ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า ในการนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำคำอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2564 จากผู้บัญชาการทหารบก มอบแก่หน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยดีเสมอมา อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า