เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ จ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ (P๖๓๑๒๐๐๒๖๒๘๙)

769

631217-020

สกบ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.