เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ของ ศสว. งวดที่ ๑ ประจํา ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (P๖๓๑๒๐๐๒๖๔๗๐)

1012

631217-019

ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.