แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ ภายในค่ายวิภาวดีรังสิต ใช้พื้นที่พัฒนาให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว เป็นความภาคภูมิใจแก่หน่วยในพื้นที่

3381

               วันนี้ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ที่อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทาง ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการบูรณะ และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต เพื่อให้มีความโดดเด่นสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหาร สร้างความภาคภูมิใจ ให้กับกำลังพลประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง

               ต่อมาแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีภายในค่ายวิภาวดีรังสิตโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวิภาวดีรังสิต ที่มีการดำเนินงานของหน่วยต่างๆได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 45 กรมทหารราบที่ 25 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 และศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก โดยการเพาะพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช เป็นเกษตรกรรวม มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงชีพได้ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้  เสริมสร้างรายได้ ให้แก่กำลังพลและครอบครัวพัฒนาและต่อยอดไปสู่ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถใช้ประโยชน์ในโครงการดังกล่าวได้

                โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ขอให้หน่วยดำเนินโครงการโดยใช้แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันพื้นที่ภายในค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษาและเรียนรู้ เป็นประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหารที่สามารถจะสร้างรายได้ สร้างอาชีพเสริมให้กับกำลังพล และครอบครัว ภายในค่ายวิภาวดีรังสิตและใกล้เคียง ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการดังกล่าวให้ดีให้มีคุณค่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนำความภาคภูมิใจมาสู่หน่วย สร้างชื่อเสียงมาสู่กองทัพภาคที่ 4 และกองทัพบกต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า