รองเลขานุการกองทัพบก ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

1260