การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับ ประเทศคู่เจรจา (ADMM – Plus) กังวลกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น และรุนแรงมากขึ้น

1742

          พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 10 ธ.ค.63,0900 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.เป็นผู้แทน รมว.กห. เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับ รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 7 (7th ADMM-Plus) ณ ศาลาว่าการกลาโหม ผ่านระบบ VTC โดย กห. สาธารณรัฐเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

         ที่ประชุมได้ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้ง ADMM-Plus ซึ่งเป็นความร่วมมือของ กห.อาเซียน กับสมาชิกคู่เจรจาอีก 8 ประเทศ โดยมีการปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งสรุปพัฒนาการล่าสุดของอาเซียนและความร่วมมือของ ADMM – Plus ที่ผ่านมา

         ต่อจากนั้น ได้ร่วมประชุม ADMM – Plus โดยประเทศสมาชิกทั้ง 18 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความ มั่นคงในภูมิภาคร่วมกัน โดยสรุปภาพรวม  การแพร่ระบาดของ COVID -19 มีผลให้สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงเปลี่ยนไปและเป็นปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ โดยทุกประเทศยังมีความกังวล กับปัญหาความมั่นคงในทะเลจีนใต้และความท้าทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น  โดยเฉพาะภัยจากโรคอุบัติใหม่  การก่อการร้าย ภัยจากไซเบอร์และข้อมูลเท็จ ( Fake News ) การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งจำเป็นที่ทุกประเทศต้องงดเว้นการก่อปัญหาและแทรกแซงกัน  และจำเป็นต้องร่วมกันตอบสนองต่อภัยคุกคามของโลกในปัจจุบันอย่างสันติวิธี ด้วยการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและขีดความสามารถการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน ผ่านการพัฒนากลไกที่มีอยู่ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคีอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ด้วยความเข้าใจ ความเชื่อใจและจริงใจต่อกัน เคารพซึ่งกันและกัน บนหลักนิติธรรมและกติการะหว่างประเทศ โดยยึดมั่นความเป็นแกนกลางอาเซียนและผลประโยชน์ร่วมกัน

         หลังจากนั้นได้ ลงนาม ในปฏิญญาร่วมระหว่าง รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ว่าด้วยวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ ภายใต้กรอบการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา (Joint Declaration by the ADMM-Plus Defence Ministers on Strategic Security Vision of the ADMM-Plus) โดยมีสาระสำคัญในการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคง ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ภายใต้กรอบความร่วมมือ ADMM-Plusในการตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคง เพื่อดำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

         ต่อจากนั้น ได้ร่วมกันกระทำพิธีส่งมอบหน้าที่การทำหน้าที่ ประธานการจัดประชุม ADMM ปี 64 ให้กับ กห.บรูไน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า