กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบรถเข็นวีลแชร์ และไม้เท้า (Walker) ให้แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ตามโครงการ “รวมพลังส่งกำลังใจ สู่บ้านทหารพราน จชต.”

2455

     วันนี้ (27 ธันวาคม 2563) เวลา 10.00 น. ที่ กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบรถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ และไม้เท้า 4 ขา (Walker) ให้แก่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ที่ 41- 49 เพื่อนำไปมอบให้กับกำลังพลและครอบครัวของหน่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตามโครงการ “รวมพลังส่งกำลังใจ สู่บ้านทหารพราน จชต.”

     สำหรับโครงการ “รวมพลังส่งกำลังใจ สู่บ้านทหารพราน จชต.” เป็นโครงการที่กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ หน่วยขึ้นตรงของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เล็งเห็นความสำคัญของกำลังพลและครอบครัว จึงได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ และไม้เท้า 4 ขา (Walker) เพื่อนำไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัว ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย หรือครอบครัวกำลังพลที่มีความพิการ โดยจากการสำรวจพบว่ามีกำลังพลและครอบครัวที่อยู่ในระยะที่จำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจำนวน 89 คน จึงต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือเพื่อให้กลับมามีสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

     พันเอก วรเดช เดชรักษา ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โครงการ “รวมพลังส่งกำลังใจ สู่บ้านทหารพราน จชต.”  เป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย หรือพิการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับกำลังพลและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่ผู้บังคับบัญชามีต่อกำลังพล เพราะขวัญกำลังใจถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้กำลังพลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า