เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

84
2.ประกาศแผนซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรม (4.1.1.2.4