เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

59
3.ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (4.1.2.2.3)