เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

70
1.ประกาศแผนซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรม (4.3.2.3)