หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

52

          วันที่ 9 มิถุนายน 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 4 ราย โดยได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาความเดือดร้อน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 มุ่งเน้นสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในการสำรวจ และการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ให้ครบทุกคนและครอบคลุมทุกพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

น่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า