ฉก.สันติสุข จัดกิจกรรมครูช่วยสอน ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตายุลอิสลาม

42

          หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดย ชุดสันติสุขที่ ๑๐๖ ดำเนินการจัดกิจกรรมครูช่วยสอนในหัวข้อเรื่องหน้าที่เด็กดี ๑๐ อย่าง ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝังแนวความคิดในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด ปฏิเสธความรุนแรง พร้อมเสริมสร้าง สังคมแห่งการให้อภัย และการอยู่รวมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งเชิญชวนร่วมแสดงสัญลักษณ์ WE ARE THAI”เราคือไทย”ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตายุลอิสลาม บ้านกะลูบี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า