หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 พบปะบุคลากรทางการศึกษา พร้อมร่วมกิจกรรม เสาธง 5 นาที และร่วมเคารพธงชาติ

48

         วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่พบปะบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมร่วมกิจกรรม เสาธง 5 นาที เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ยึดหลัก “ความสงบ และรู้ รัก สามัคคี” ตลอดจนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติ และสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงต่อไป พร้อมทั้งได้เปลี่ยนผืนธงชาติผืนใหม่ให้กับสถานศึกษา และร่วมเคารพธงชาติ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกาอัคดีนูลอิสลาม (มัสยิดใน) บ้านตะเน๊าะปูโย๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลเกะรอ, โรงเรียนตาดีกามับอูซุลอูลูมสะโต บ้านสะโต หมู่ที่ 5 ตำบลอาซ่อง และ โรงเรียนตาดีกาดุลยามีอุซาฟีอี บ้านกาดือแป หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า