เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

47

ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ศอ.บต ตารางแสดงวงเงิน กำหนดราคากลาง