เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของกำลังพล ฉก.สันติสุข ( 1,384,900.00 บาท )

41
650908-028