ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของกำลังพล ฉก.สันติสุข ( 1,384,900.00 บาท )

261
650908-027