เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

54

ประกาศแผนฯเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ อาคารตารางแสดงวงเงิน กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง