ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ สร้างแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อเสริมคุณค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

63

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พลตรี นิติ ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่ 4112 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ  ณ  แปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกาดือแป หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เสริมสร้างทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมคุณค่าในมื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน

          สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ เป็นความคิดริเริ่มของผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ที่มีความห่วงใย ต่อ นักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้ส่งเสริม และสนับสนุนในการจัดโครงการดังกล่าว โดยให้หน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ดำเนินการร่วมกับคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งการดำเนินการเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว จนถึงการปลูกพืชผักต่าง ๆ รวมทั้งยังมีการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ การเลี้ยงปลาน้ำจืด ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามการเจริญเติบโต ความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า