กรมทหารพรานที่ 44 พบปะเยี่ยมเยียน “บุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ” ด้วยความห่วงใย “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”

31

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 พันเอกภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณ จุฑาพร จันทรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 44 และกำลังพลกรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนบุตรของกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ อีกทั้งได้ให้คำแนะนำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม “โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลทหารบกที่พิการทุพพลภาพในส่วนของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการ มาตรา 35(7)” ในส่วนของกรมทหารพรานที่ 44 ซึ่งมีจำนวน 1 ครอบครัว คือ เด็กหญิงพัสตราพรณ์  เพ็ชรกลม (พิการทางร่างกายกล้ามเนื้อมือและเท้าอ่อนแรง) เป็นบุตรของอาสาสมัครทหารพรานพีรพล เพ็ชรกลม โดยครอบครัวได้ดำเนินการ (เลี้ยงกบ และปลาในบ่อ) ตามโครงการ มาตรา 35(7) อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 165/1  หมู่ที่ 6 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

          ทั้งนี้ การพบปะเยี่ยมเยียนดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารพรานที่ 44 ได้มอบตุ๊กตาผ้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านทหารบก และสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเงินช่วยเหลือ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการดำเนินชีวิต “เพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน”

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า