กิจกรรมนันทนาการสร้างความผ่อนคลายก่อนการฝึกอบรมให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

67

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดย ชุดสันติสุขที่ 101 , ชุดสันติสุขที่ 406 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 112 และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 441 ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2567 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี ที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 10 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความผ่อนคลายให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก่อนการฝึกอบรม

          สำหรับการอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีขวัญกำลังใจ เพิ่มพูนศักยภาพและขีดความสามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสมรรถภาพของกำลังพล เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันก่อให้เกิดสันติสุขพื้นที่ตลอดไป

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ชุดควบคุมที่954ชุดควบคุมที่951

ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์

ครูหมวกแดงปันยิ้ม

WeAreThai

โชคดีที่เกิดเป็นไทย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า