รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. ๖๖

84
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย.๖๖ (สขร