รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. ๖๖

70
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค.๖๖ (สขร