เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต ตามนโยบาย ผบ.ฉก. ยะลา

831

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3014 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับผู้นำชุมชน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ให้กับน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบันนังกูแว (หมู่บ้านสันติสุข) หมู่ที่ 4 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้ ทั้งนี้ได้สอดแทรกความรู้ในด้านอื่นๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

        ในการนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 ได้นำอุปกรณ์การกีฬา หน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับโรงเรียนฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อความสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30