ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักศาสนา “ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม”

69

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.10 น. ที่ มัสยิดควนติหมุน หมู่ที่ 7 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พันโท ภูมิศักดิ์ ศักดิ์เพชร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา 40 ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักศาสนา “ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดความสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดถึงหลักศาสนาและนำมาใช้จนเป็นวิถีชีวิต

          ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ได้แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของหน่วยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอเทพา เป็นประธาน

หน่วยเฉพาะกิจสงขลา40

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า