รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

42

     หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อำเภอกะพ้อ ,สาธารณสุข ตำบลปล่องหอย, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, ส่วนราชการ, บัณฑิตอาสา และ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลปล่องหอย ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งแจกแผ่นพับเพื่อส่งเสริมความรู้และพฤติกรรมสุขภาพด้านการจัดการตนเองเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคโรคติดต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบล จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อบต.ปล่องหอย บ้านบาโงสาเมาะ หมู่ 3 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า