ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จัดหาวัสดุสำหรับปรับปรุงคลังเปิดเก็บสิ่งอุปกรณ์ ศกบ.อโณทัย

93

630726-001