พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

31

    วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กองสานใจสู่สันติ ศูนย์สันติวิธี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบพันธุ์ไก่พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายประเสริฐ บือสาแม สาธารณสุขอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันเอก พรรษิษฐ์ สุพรรณชนะบุรี ผู้อำนวยการกองพาคนกลับบ้าน ศูนย์สันติวิธี, นายพัศดี พงศารุจิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9, หัวหน้าส่วนราชการ,  เจ้าหน้าที่ศูนย์สันติวิธี, คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 และสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ / ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

    สำหรับการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบพันธุ์ไก่พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 จำนวน 10 คน และสมาชิกชมรมสานใจสู่สันติ / ศูนย์ประชาชนพันธุ์ดี จำนวน 20 คน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำโครงการทหารพันธุ์ดีมาขับเคลื่อนในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่กระดูกดำและไก่ประดู่หางดำ จากศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้แก่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบพันธุ์ไก่พระราชทาน จะได้นำไปต่อยอดในระดับครัวเรือน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า