หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ“เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ประจำปี 2563

72

     เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม2563 ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส/ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดโครงการคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนนราธิวาส, โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์, โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี และโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม โรงเรียนละ 30 คน คณะครูโรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน เข้าร่วมโครงการ

     สำหรับโครงการคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกระตุ้นให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าในตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือพึ่งพาตนเองพอประมาณ เดินทางสายกลาง มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล เป็นคนดี รู้รักสามัคคี เกิดความเข้าใจและนำไปขยายผลในพื้นที่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วย