แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1445

138

          พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยการอวยพรให้มีความสุข ปฏิบัติศาสนกิจบำเพ็ญกุศลถือศีลอดตามพระบัญชาขององค์อัลเลาะห์ด้วยความสำเร็จลุล่วงในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้

          ในนามของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอพรต่อเอกองค์อัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในเดือนนี้ ซึ่งเป็นเดือนแห่งการที่ท่านจะได้มีสุขภาพที่ดี ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความสำเร็จลุล่วง มีจิตใจที่เข้มแข็ง/ ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค สามารถยับยั้งตนเองจากอาหาร เครื่องดื่ม และความอยากต่าง ๆ ซึ่งเป็นความปรารถนาในโลกดุนยา รวมทั้งขอให้การรักษาศีลอดของทุกท่าน ได้รับความเมตตา ความโปรดปราน และการตอบรับจากองค์อัลเลาะห์ พร้อมทั้งขอให้โอกาสนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่าน จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เจริญเพิ่มพูนงอกงามมากยิ่งขึ้น และนำผลอันประเสริฐจากรอมฎอนมาเป็นเครื่องผลักดันชีวิตเข้าสู่เป้าหมายแห่งความดีงามที่ทุกท่านตั้งมั่นต่อไป รวมทั้งขอให้เดือนรอมฎอนในปีนี้ เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะนำพาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขอย่างยั่งยืนถาวร ตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า